spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Zapytanie ofertowe

18.10.2016

Rabka Zdrój, 18.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania projektu i budowy stoiska (wraz z transportem elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i eksponatów) firmy Dubiel Vitrum na Targach ISH 2017 Frankfurt/Main, Germany (14–18 marca 2017 r.).

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji oraz na podstawie przepisów i wytycznych określonych w "Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zaprojektowanie i wykonanie  stoiska firmy Dubiel Vitrum na Targach ISH 2017 Frankfurt/Main, Germany (14-18 marca 2017 r.) w ramach projektu pn. "Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum Sp.j." Poddziałanie 3.3.2. „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” RPO WM 2014 – 2020.

Zamawiający:
Nazwa: Dubiel Vitrum Sp.j.
Adres: ul. Kilińskiego 74 a, 34-700 Rabka Zdrój
Tel: +48 (18) 26 77 717
e-mail: info@dubielvitrum.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia:  79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Zamówienie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie stoiska wystawowego (transport elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i eksponatów, montaż i demontaż stoiska) na Targach ISH 2017 Frankfurt/Main Germany (14-18 marca 2017 r.). Na Targach prezentowana będzie standardowa kolekcja luster Dubiel Vitrum (www.dubielvitrum.pl) oraz modele ekskluzywne z marki Spectum (www.spectum.pl).

A. Szczegóły realizacji zamówienia (projekt i wykonanie stoiska):
- stoisko w zabudowie narożnej (otwarte z dwóch stron) o wymiarach ok. 11 m x 6 m - rzut stoiska w załączeniu do zapytania,
- lustra należy wyeksponować w dwóch rzędach na ścianach stoiska (bez aranżacji łazienkowych). Ilość luster/rzędów może zostać dostosowana do projektu stoiska,
- dodatkowo Zamawiający planuje wyeksponować na ścianach stoiska 3-5 m2 kafli szklanych oraz 3-5 szt. mebli szklanych wiszących,
- ściany mają zostać odpowiednio wzmocnione, dostosowane do ciężaru luster,
- podłoga ma zostać zbudowana z paneli drewnianych,
- oświetlenie stoiska – optymalne będzie równomiernie rozproszone światło z sufitu stoiska, projekt nie może zakładać oświetlenia punktowego,
- stoisko musi posiadać zaplecze ok. 4-5 m2, wyposażone w lodówkę, półki, szafkę, mały stolik, 2 krzesełka, wieszak na ubrania, kosz na śmieci,
- stoisko musi posiadać 3 miejsca do prowadzenia rozmów (nie muszą być to stanowiska odgrodzone czy zamknięte),
- stoisko ma być wyposażone w 1 duży TV do projekcji filmu o firmie,
- zamówienie obejmuje montaż stoiska - stoisko powinno być gotowe dzień przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy targowej, tj. 13 marca 2017 r.;
- zamówienie obejmuje demontaż stoiska - stoisko powinno zdemontowane dzień po oficjalnym zakończeniu imprezy targowej, tj. 19  marca 2017 r.;

B. Szczegóły realizacji zamówienia (transport elementów zabudowy stoiska):
- zamówienie obejmuje bezpieczny transport elementów konstrukcyjnych stoiska wraz z wyposażeniem i eksponatami z siedziby Firmy na miejsce docelowe i z powrotem - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty spedycji i ubezpieczenia przewożonych przedmiotów.

2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem co najmniej 3 analogicznych usług zbliżonych zakresem technicznym do przedmiotowego zamówienia (tj. zaprojektowanie i wykonanie stoiska wystawowego o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 na zagranicznej imprezie targowej) - o wartości minimum 50.000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał  na  złożonych  przez Wykonawcę  oświadczeniach  o spełnieniu  warunków  udziału w postępowaniu.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał  na  złożonych  przez Wykonawcę  oświadczeniach  o spełnieniu  warunków  udziału w postępowaniu.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców  zostanie  dokonana  wg  formuły „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszym formularzu, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 1. Formularz oferty).

3. Kryteria oceny oraz informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
a) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena netto (koszt - wynagrodzenie łączne) - waga 100%

b) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Cena netto (koszt - wynagrodzenie łączne):
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
- Cof  -  cena podana w ofercie badanej
- Wc  -  waga kryterium ceny

4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 04.11.2016 r. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Kilińskiego 74 a, 34-700 Rabka Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: leszek.miernik@dubielvitrum.pl

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane z firmą Dubiel Vitrum osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Sposób przygotowania oferty:
W ofercie należy podać cenę netto i brutto (VAT 23%). Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierać wstępną wizualizację stoiska. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.

7. Osoba do kontaktu:
Więcej informacji oraz materiałów niezbędnych do przygotowania oferty (loga firmowe, rzuty stoiska i hali targowej, plan hali targowej) udzieli p. Leszek Miernik, tel. 695 300 749, e-mail: leszek.miernik@dubielvitrum.pl

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

11. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Formularz oferty

Aktualności

06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...
07.11.2016
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2016 r. dotyczące...
28.10.2016
Rabka Zdrój, 28.10.2016 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania badań dotyczących jakości i...