sklep z lustrami, lustra z oświetleniem led, lustra w ramach, ledowe bezpieczne lutra łazienkowe, lustra w ramach do przedpokoju sklep z lustrami, zamówienia B2B spectum.pl page.tpl.php wer 8cze 18:32
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Informacje adresowe

Dubiel Vitrum sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 74 a
34-700 Rabka Zdrój, Polska

NIP 735-285-35-09

REGON 122399341

BDO 000013105

tel. +48 (18) 267 77 17
 

info@dubielvitrum.pl

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000743079 kapitał zakładowy 21 176 950 PLN

Ważne adresy

ZAPYTANIA OFERTOWE                                      oferty@dubielvitrum.pl

ZAMÓWIENIA                                                          zamowienia@dubielvitrum.pl

Sklep firmowy

ul. Kilińskiego 74 a
34-700 Rabka Zdrój, Polska

tel. +48 (18) 269 13 75

sklep@dubielvitrum.pl

Leszek Dubiel zastępca dyrektora zakładu tel. 695 300 733

 

leszek.dubiel@dubielvitrum.pl

 

Lustra

Marek Sowula

 

kierownik działu - rynek detaliczny

 

tel. 728 594 648

 

marek.sowula@dubielvitrum.pl

Przedstawiciele handlowi ds sieci

Tadeusz Mirek
Piotr Ścieplik
Andrzej Jakóbczyk
Jarosław Kołomański - reg. kier. sprzedaży

 

rejon Kraków
rejon Warszawa
rejon Bydgoszcz
rejon Wrocław

 

tel.  695 300 745
tel.  695 300 743
tel.  695 300 744
tel.  695 300 746

Szkło budowlane

Sławomir Kula
 

 

kierownik działu
 

 

tel. 695 300 761
 

 

slawomir.kula@dubielvitrum.pl
 

Szkło specjalne

Józef Obrębski

 

kierownik działu

 

tel. 695 300 747

 

jozef.obrebski@dubielvitrum.pl

Eksport

Leszek Miernik

 

kierownik działu

 

tel. 695 300 749

 

leszek.miernik@dubielvitrum.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dubiel Vitrum sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Kilińskiego 74a  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Rymaszewski; Kontakt: odo@dubielvitrum.pl. 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Aktualności

31.05.2021
Lustra.pl to nowa strona na której prezentujemy informacje o produktach na bieżąco synchronizowane...
19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
Polityka prywatności