spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Zapytanie ofertowe

28.10.2016

Rabka Zdrój, 28.10.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami i normami produktów.

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji oraz na podstawie przepisów i wytycznych określonych w "Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na badania produktów Dubiel Vitrum na zgodność z normami europejskimi oraz normą UTE C15 -801: 2012 w ramach projektu pn. "Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum Sp.j." Poddziałanie 3.3.2. „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” RPO WM 2014 – 2020.

 

Zamawiający:

Nazwa: Dubiel Vitrum Sp.j.

Adres: ul. Kilińskiego 74 a, 34-700 Rabka Zdrój

Tel: +48 (18) 26 77 717

e-mail: info@dubielvitrum.pl

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia: 73110000-6 Usługi badawcze

Zamówienie obejmować będzie wykonanie następujących typów badań produktów Dubiel Vitrum:

a. wykonanie badań jakości i zgodności lustra łazienkowego LED z oświetleniem dekoracyjnym wykorzystującym szczelne paski LED w silikonie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE (dyrektywa LVD) oraz francuską normą UTE C15 -801: 2012;

b. wykonanie badań jakości i zgodności lustra łazienkowego LED z oświetleniem dekoracyjnym wykorzystującym szczelne paski LED w silikonie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (dyrektywa EMC);

W wyniku realizacji powyższych usług powinny zostać opracowane szczegółowe raporty z przeprowadzonych badań, sporządzone co najmniej w języku angielskim. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotów zamówienia (wyspecyfikowanych jak wyżej w podpunktach a - b) przez różne podmioty (możliwość składania ofert cząstkowych). Przewidywany ostateczny termin wykonania zamówienia: 31.01.2017 r.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcą usługi może być podmiot posiadający w swoich strukturach certyfikowane laboratorium. W przypadku Wykonawców przedstawiających ofertę na zakres usługi określony w pkt. 1 a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu akredytacji wydanego przez Francuskie Centrum Akredytacji (French Committee for Accreditation – COFRAC). W przypadku Wykonawców przedstawiających ofertę na zakres usługi określony w pkt. 1 b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

3. Kryteria oceny oraz informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów

a. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena netto (koszt - wynagrodzenie łączne) - waga 100%

 

b. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

  • Cena netto (koszt - wynagrodzenie łączne):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej

 - Wc  -  waga kryterium ceny

Kryterium oceny będzie stosowane osobno w odniesieniu do każdego z przedmiotów zamówienia określonych w pkt. 1, podpunkty od a) do c). Możliwy będzie wybór więcej niż 1 wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.12.2016 r. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Kilińskiego 74 a, 34-700 Rabka Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: leszek.miernik@dubielvitrum.pl lub piotr.gubernat@dubielvitrum.pl.

 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane z firmą Dubiel Vitrum osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. W ofercie należy podać cenę netto i brutto (jeśli dotyczy), termin wykonania, termin ważności oferty oraz warunki płatności. Termin ważności oferty nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

 

7. Osoba do kontaktu:

Więcej informacji niezbędnych do przygotowania oferty udzieli p. Piotr Gubernat, tel. 18 26 77717, e-mail: Piotr.Gubernat@dubielvitrum.pl.

 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Aktualności

20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...
07.11.2016
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2016 r. dotyczące...