spectum.pl
Spiegel
Möbel und Fliesen
Individuelle Projekte

Szkło budowlane

Szkło budowlane jest materiałem o wyjątkowych cechach. Ma coraz szersze zastosowanie w budownictwie – zarówno jako materiał dekoracyjny jak również konstrukcyjny. Łączy kilka niepowtarzalnych i istotnych w architekturze cech: transparentność, wytrzymałość, podatność na obróbkę i zdobienie.

Szkło budowlane w zależności od zastosowania może podlegać takim wymaganiom jak:

  1. bezpieczeństwo użytkowania
  2. ochrona przed hałasem i drganiami
  3. bezpieczeństwo pożarowe
  4. oszczędność energii
  5. rygor higieniczny, zdrowotny i ochrony środowiska

Szkło jest wyrobem budowlanym przeznaczonym się do stosowania w budownictwie na podstawie norm i przepisów prawa, jeżeli jest oznaczone znakiem CE. Oznaczenie CE to świadectwo i gwarancja producenta, że dokonano oceny zgodności produktu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną. Znak ten upoważnia producenta do wprowadzenia wyrobu zarówno na rynek polski jak i zagraniczny.

Szkło może być oznaczone znakiem budowlanym B (wzory oznakowania są podane w Ustawie o wyrobach budowlanych). Producent może alternatywnie dokonać oceny zgodności w systemie krajowym i oznakować wyrób znakiem B.

Zgodność wyrobów szklanych Dubiel Vitrum z wymaganymi na rynku budowlanym normami PN-EN.

Dubiel Vitrum, jako producent szkła budowlanego i szkła bezpiecznego, prowadzi ocenę zgodności i wystawia Deklaracje Zgodności dla wszystkich typów szyb hartowanych i szyb warstwowych oraz wszelkich ich wzajemnych kombinacji według właściwych norm.

Zbiór deklaracji zgodności na poszczególne wyroby zastosowane w projektowanym obiekcie budowlanym jest zwyczajowo umieszczony w dokumentacji powykonawczej, ale także stanowi podstawę do ewentualnej weryfikacji jakości z tytułu rękojmii lub/i udzielonej gwarancji. Wystawiane przez Dubiel Vitrum Deklaracje Zgodności dla danego typu wyrobu szklanego obejmują specyfikacje techniczne, a deklarowane cechy techniczne (parametry) są oparte na wynikach badań i pomiarów. Pomiary i badania objęte są normatywnym planem badań i Dubiel Vitrum prowadzi zapisy wyników.

Deklaracja Zgodności na wyroby szklane wystawiana przez Dubiel Vitrum oparta jest o parametry określone przez producenta oraz wyniki badań uzyskane przez Dubiel Vitrum w toku zakładowej kontroli produkcji, wstępnego badania typu oraz badania kontrolne, według znormalizowanych metod badawczych i obliczeniowych. Producent wyrobu określa zakres zastosowania i deklaruje zgodność z wymaganiami oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność. Dubiel Vitrum posiada wyposażenie badawczo-kontrolne w zakresie wytwarzanych typów wyrobów, a także odpowiednio przeszkolony personel.

Wybrane normy PN-EN charakterystyczne dla szkła budowlanego.

Poniżej zestawienie najpowszechniej stosowanych norm dla szkła budowlanego:

Norma PN-EN

Tytuł

Treść

PN-EN 12150

 

 

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

definicje i opis, tolerancje, płaskość, wykończenie obrzeży, fragmentacja oraz fizyczne i mechaniczne właściwości litego bezpiecznego szkła termicznie hartowanego, stosowanego w budownictwie; wymagania dotyczące oceny zgodności i zakładowej kontroli produkcji podstawowych wyrobów ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego stosowanego w budownictwie

PN-EN 1863

Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

norma określa tolerancje, płaskość, obróbkę krawędzi, fragmentację oraz fizyczne i mechaniczne właściwości monolitycznego płaskiego, termicznie wzmocnionego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego (TVG), o grubości nominalnej od 3 do 12 mm, do zastosowań w budownictwie; wymagania dotyczące oceny zgodności oraz zakładowej kontroli produkcji płaskiego termicznie wzmacnianego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego stosowanego w budownictwie

PN-EN ISO 12543

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstowe.

część 1: definicje i opis części składowych; część 2 i 3: wymagania eksploatacyjne; część 4: metody badań odporności na wysoką temperaturę, wilgoć i promieniowanie; część 5: wymiary, tolerancje i wykończenie obrzeża; część 6: wady gotowych formatek i metody badań odnoszące się do wyglądu szkła laminowanego podczas patrzenia przez szkło, w szczególności kryteria akceptacji w polu widzenia

PN-EN 14449

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą.

określono wymagania dotyczące oceny zgodności oraz zakładowej kontroli produkcji szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego do stosowania w budownictwie

PN-EN 14179

Szkło w budownictwie. Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

definicje i opis procesu termicznego hartowania (HST – Heat Soak Test) razem z tolerancją płaskości, wykończenia obrzeża, siatką spękań, fizyczne i mechaniczne właściwości monolitycznego, płaskiego, wygrzewanego, bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego do zastosowania w budynkach; ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 12758

Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości.

przyporządkowano wartości izolacyjności akustycznej wszystkich przezroczystych, półprzezroczystych i nieprzezroczystych wyrobów szklanych, które przeznaczono do stosowania w zestawach oszkleniowych w budynkach, i które wykazują właściwości ochrony akustycznej 

PN-EN 12600

Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego.

metoda badania wytrzymałości wahadłem udarowym pojedynczych tafli szkła płaskiego stosowanego w budownictwie w celu zakwalifikowania wyrobów do jednej z trzech głównych klas po uderzeniu i ocenie sposobu pękania

PN-EN 572

Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego.

definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne; tolerancje wymiarowe, opis wad, ograniczenia jakościowe dla każdego typu wyrobu: szkło float, polerowane szkło zbrojone, szkło płaskie ciągnione, wzorzyste szkło walcowane, wzorzyste szkło zbrojone, zbrojone i niezbrojone szkło profilowe; ponadto: wymiary handlowe i ścisłe; ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 1288

Szkło w budownictwie. Określanie wytrzymałości szkła na zginanie.

podstawy badań szkła - metody określania wytrzymałości na zginanie litego szkła, metody badań i zakres ich stosowania (nie dotyczy szyb zespolonych i szkła warstwowego); metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o dużych powierzchniach badanych; badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie); badanie szkła profilowego w kształcie litery U; metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o małych powierzchniach badanych

PN-EN 1063

Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku.

wymagania i metody badań oraz klasyfikacja kuloodporności szkła i układów szkło/tworzywo sztuczne

PN-EN 356

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak.

metody badania odporności szyb ochronnych i zaklasyfikowanie tych wyrobów szklanych do jednej z ośmiu możliwych klas odporności (klasy ochrony szyb od P1 do P8); definicje terminów takich jak np.: szyba ochronna, skład szyby ochronnej, klasa odporności.

PN-EN 1036

Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego.

definicje, wymagania jakościowe (wady optyczne, wady krawędzi), badania trwałości luster do użytku wewnętrznego; wymagania, ocena zgodności i zakładowa kontrola produkcji

PN-EN 1096

Szkło w budownictwie. Szkło powlekane.

definicje i klasyfikacja; wymagania, metody badania, ocena starzenia i odporności na ścieranie powłok na szkle przeznaczonym do stosowania w budownictwie; metoda badania i ocena wpływu promieniowania słonecznego na zmiany przepuszczalności światła i promieniowania słonecznego szkła powlekanego, wpływ na obniżenie współczynnika odbicia w podczerwieni w przypadku powłok niskoemisyjnych; metoda badania w celu określenia właściwości samoczyszczących szkła powlekanego

Przydatne linki:

www.pkn.pl
www.pn-en.pl
www.szybexp.of.pl

Aktuelle Nachrichten

10.02.2015
Wir laden Sie herzlich ein, unseren Stand auf der internationalen ISH Messe in Frankfurt, die in...
06.02.2014
Schon in 18 Ländern der Welt können Spiegel gekauft werden, die von  Dubiel Vitrum hergestellt...
13.06.2013
Die Fa. Dubiel Vitrum wurde erneut  zum besten Spiegelhersteller in Polen erklärt.   Ihr wurde der...